Humpty Dumpty Nursery School

This website is for prospective parents for an orientation of our school.

You are welcome to join our waiting list through Stockholm Municipality. Information about applying can be found under 'Join us'.

 

Rutiner för synpunkter och klagomål mot Föräldrakooperativet Humpty Dumpty

 

Enligt skollagen 4 kap 8 § ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål inom förskoleverksamheten.

 

Rutiner för barn och vårdnadshavare

  • Om det är något i verksamheten som inte motsvarar dina förväntningar eller om du har något som du är missnöjd med, ska du i första hand framföra det till berörd personal. Tillsammans försöker ni lösa det du är missnöjd med.
  • Om ditt missnöje kvarstår eller om du tycker att du inte får hjälp eller svar av personalen, kan du vända dig till förskolechefen för att få hjälp med att lösa det du är missnöjd med.
  • Skulle ditt missnöje fortfarande kvarstå kan du framföra ett skriftligt klagomål. Blanketten kan du få av personalen. Blanketten lämnas till förskolechefen eller en styrelsemedlem.

 

Ditt klagomål utreds av förskolechefen samt/eller styrelsen. När ditt klagomålsärende är

avslutat får du ett skriftligt svar.

 

Rutiner för anställda

All personal har ett uppdrag att ta emot barn och vårdnadshavares synpunkter och klagomål.

Klagomålshantering ska ses som en del av vårt kvalitetsarbete, som ska resultera i ständiga förbättringar inom verksamheten.

 

Handläggning av skriftliga klagomål

  • Det skriftliga klagomålet inkommer till styrelsen där det diarieförs.
  • Styrelsen ansvarar för att en första kontakt tas inom 5 arbetsdagar med den som lämnat klagomålet. Klagomålsärendet handläggs och dokumenteras.
  • Handläggningen innehåller en utredning av ärendet; orsak och åtgärd. Handläggningstiden kan variera beroende på ärendets karaktär, men en inriktning är att handläggningstiden bör ta högst två veckor från det att den påbörjats.
  • När utredningen är avslutad ansvarar styrelsen för att utredningen skickas till den som lämnat klagomålet. Utredningen ska även lämnas till förskolechefen samt för diarieföring.

 

Uppföljning

  • Förskolechefen tar löpande upp klagomålsärenden beträffande verksamheten till diskussion på personalträffar samt styrelsemöten.
  • Förskolechefen rapporterar löpande klagomålsärenden till styrelsen.