Humpty Dumpty Nursery School

This website is for prospective parents for an orientation of our school.

You are welcome to join our waiting list through Stockholm Municipality. Information about applying can be found under 'Join us'.

 

Likabehandlingsplan

 

Den här handlingsplanen ger riktlinjer för barn, lärare och annan personal på förskolan. Vår likabehandlingsplan baseras på Skollagen, FNs deklaration om mänskliga rättigheter, Läroplan för förskolan Lpfö 98(2010) och Stockholm Stads Förskoleplan.

Alla lärare skall läsa och signera vid anställning Humpty Dumpty samt på efterföljande planeringsdagar (2 gånger om året). 

 

Skollagen 2010:8001 kap. 8§

Lika tillgång till utbildning

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag.

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

 

FN’s deklaration om mänskliga rättigheter

Alla människor är födda fria och med samma värde och rättigheter.

Alla människor kan tänka själva.

Människor vet vad som är rätt och fel och ska visa varandra respekt och hänsyn.

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010)

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

·    Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

·    Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

·    Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

·    Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

·    Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

Förskoleplan för Stockholms stad

Värderingar och trygghet

Förskolan ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, såväl i arbetsformer, som i omsorg, fostran och lärande. Barn ska mötas med respekt och därmed få den tillit som krävs för att utveckla demokratiska värden. Öppenhet, respekt och omsorg om det enskilda barnet ska prägla förskolan. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen.

Förskolans miljö ska vara sådan att ett klimat av trygghet och tillit mellan pedagoger och barn och mellan barnen skapas. För att alla barn ska våga utforska och ta till sig kunskap är det viktigt med en lugn och trygg miljö. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering eller för kränkande behandling. Alla förskolor ska aktivt arbeta utifrån en plan om likabehandling,

Olikhet som tillgång

Barn i förskolan har olika bakgrund, tankar, förutsättningar och erfarenheter. Förskolans uppgift är att ge möjlighet till stimulerande möten. Nyfikenheten och lusten i mötet utvecklar barns empati. Olikheterna är en tillgång i det pedagogiska arbetet.  Medarbetarnas förhållningssätt och kunskap om ett interkulturellt arbetssätt är viktig för att förskolan ska kunna bidra till att barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet

 

 Vår policy

Humpty Dumpty förskola eftersträvar en trygg miljö för barnen, lärare och föräldrar där varje individ kan utvecklas i sin egen takt. Varje enskilt barn ska känna sig tryggt och respekterat i deltagandet av aktiviteter som vi gör på förskolan. Vår vision är att alla barn, lärare och familjer på Humpty Dumpty ska känna denna trygghet.

 

Definition av likabehandling

Vårt mål är att garantera en säker och trygg miljö för barn och personal på skolan. Ingen person ska någonsin behöva känna någon form av nedvärdering eller diskriminering.

Alla som arbetar på förskolan ska visa respekt för varje individ och använda ett demokratiskt förhållningssätt för att främja jämställdhet för alla barn och vuxna. Vi kommer arbeta aktivt emot alla former av diskrimination och nedvärderande behandling.

Den här jämställdhetsplanen eftersträvar att främja barnens lika rättigheter oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller handikapp. Dem här planen ska också förebygga alla former av nedvärderande behandling.

 

Våra mål är att: 

·         skapa en miljö där ingen är utsatt för nedvärderande behandling.

·         åtgärda alla former av diskriminering om de skulle uppstå.

·         respektera och lyssna på varje individ.

·         främja jämställdhet mellan könen.

·         aktivt arbeta mot alla former av rasism.

·         aktivt uppmuntra och arbeta för demokratiska beslut bland barnen.

 

      Vi arbetar för att:

·         Utveckla självförtroende och barn och vuxna.

·         Uppmuntra empati bland barnen.

·         Respektera varje individs integritet.

·         Stå upp mot alla former av nedtryckning och nedvärderande behandling.

·         Visa respekt mot vår lokala och globala miljö.

 

      Metoder vi använder för att uppnå våra mål

·         Barnen ska bli inlyssnade och tagna på allvar. 

·         Vi arbetar med värderingar.

·         Agerar omedelbart om mindre problem uppstår.

·         Diskuterar olämpliga beteenden med andra anställda vid regelbundna lärarmöten.

·         Samtalar med barnen om hur vi kan ta hand om varandra.

 

Definition av nedvärderande behandling - enligt Lpfö 98/2010 och Skollagen

En kränkning kan vara:

                                    - Fysisk: Det betyder till exempel att du blivit utsatt för slag.

                                     - Verbal: Kan betyda att du blivit kallad fula ord

                                     - Psykologisk: Det kan betyda att någon sprider falska rykten om någon.

                                     - En kränkning kan ske verbalt eller genom ett textmeddelande, bilder etc.

 

Andra former av nedvärderande behandling kan vara:

·         Diskrimination

·         Att bli retad

·         Mobbning (se appendix).

Ytterligare,  kränkande behandling kan vara misshandel, trakasserier eller illegala hot.

 

 

 Om man upptäcker ett nedvärderande beteende

Alla barn och familjer har en grupplärare som de kan vända sig till med alla typer av frågor. Förskolechefen finns också tillgänglig för alla barn och familjer.

Alla lärare är skyldiga att ingripa om de ser ett nedvärderande beteende på förskolan.

Genom att arbeta nära föräldrarna försöker vi agera så tidigt som möjligt för att förebygga all form av nedvärderande beteende och/eller för att förebygga det från att hända igen. 

 

Handlingsplan för diskriminering och/eller nedvärderande beteende

Om ett barn diskriminerar ett annat barn:

1.       Förskolechefen eller gruppläraren samtalar med det utsatta barnet omedelbart då detta beteende noterades. Detta görs i en lugn och tyst miljö. Vi ser till att barnet känner sig tryggt och ber barnet berätta om sina känslor. Vi visar barnet att vi är där för att lyssna och hjälpa så att barnet litar på och känner sig trygg med läraren. Vi pratar med barnet som visade ett diskriminerande beteende på samma sätt som vi pratade med barnet som utsattes. Det är lika viktigt för oss att detta barn kan lita på och känner sig tryggt med lärarna.

2.       Om händelsen är av mer allvarlig karaktär så kallas barnens föräldrar till ett möte för att gå igenom vad som hänt. Mötet skall i detta fall noggrant dokumenteras och en handlingsplan utfärdas.

3.       Förskolechefen eller gruppläraren ska följa upp handlingsplanen tills dess att målen som sattes upp är nådda. Om nya händelser uppstår ska lärarna och familjen diskutera vad mer som behövs göras.   

 

Om ett barn är utsatt av personal på förskolan:

Om vi upptäcker någon form av nedvärderande behandling av ett barn från en vuxen på förskolan skall förskolechefen kontaktas omedelbart. Förskolechefen är skyldig att kontakta styrelsen. Styrelsen ska handlägga situationen snarast möjligt. Styrelsens diskussion, så väl som samtalet med den lärare det gäller, skall dokumenteras. Åtgärder som kan komma att vidtas är: omedelbar förbättring, varning eller uppsägning.

 

 

 Förebyggande av mobbning

Mobbning är någon form av upprepade fysiska eller verbala kränkningar där det är ett icke jämställt förhållande mellan två eller flera personer. Mobbning och oenighet är inte samma sak. Mobbning är när ett barn medvetet genomför maktutövning över ett annat barn med intentionen att såra den andra.

En bred omfattning av fysiskt och psykiskt beteende kan räknas som mobbning. Nedan beskrivs de tre huvudsakliga beteendena:

Verbal -          Förolämpningar, retas/kalla någon för fula ord, rasistiska kommentarer, hot, trakasserier.

Fysiskt-          Slag, sparkar, stöld eller förstörelse av egendom

Indirekt -      Avvisande beteende, utfrysning, ryktesspridning, skvaller

 

På Humpty Dumpty arbetar vi aktivt för att erbjuda en miljö som exkluderar mobbning, trakasserier eller diskriminering genom att

1. Skapa en atmosfär av respekt inom förskolan både för, och av, barn och vuxna. Vi hjälper barnen att visa, och förvänta sig, respekt från kompisarna och de vuxna.

2. Personal föregår som förebilder för barnen som gynnar ett positivt social beteende, och betonar respekt mot alla individer.

3. Andelen personal/barn på förskolan underlättar ett aktivt engagemang i barnens aktiviteter och ökar lärarnas medvetenhet om eventuellt antisocialt beteende. De mindre grupperna ger excellenta tillfällen för lärarna att observera interaktionen mellan barnen och ger också möjlighet för barnen att prata öppet.   

4. Regelbundna lärarmöten och effektiva kommunikationskanaler underlättar snabb delning av information mellan lärarna.

5. Förskolans docksystem förbättrar barnens medvetenhet och underlättar utvecklingen av empati gentemot varandra.

6. Förskolans nyckelkoncept, kommunikation, uppmuntrar barnen att använda ord i konfliktsituationer. Lärarna arbetar aktivt för att utveckla barnens förståelse för och användning av känslor genom att utöka ordförrådet och framförallt under gruppmötena.

7. Lärarna arbetar aktivt för att barnen ska utvecklas socialt och emotionellt, speciellt genom att bygga känslan av ansvar. Alla lärare är medvetna om, och aktivt uppmuntrar till att barnen följer de erkända stegen i en konfliktsituation.

8. Referensböcker finns tillgängliga i personalrummet att använda tillsammans med barnen gällande ämnen associerade med känslor och antisocialt beteende.

9. Lärare uppmuntrar och belönar individualitet hos barnen, vilket visar att skillnader ska accepteras och aldrig ligga till grund för mobbning

10. Lärarna uppmuntrar barnen att vara tydliga och att kunna uttrycka sina känslor tydligt, att säga nej när de känner sig obekväma eller pressade, stå upp för sig själva utan att slåss och att gå ifrån farliga situationer.

 

Om mobbing förekommer:

(Följande punkter har ingen inbördes ordning. Det är viktigt att anpassa åtgärderna efter den individuella situationen.)

 

1. Samtala med kollegorna om situationen.

2. Samtala med båda barnen som är involverade, antingen tillsammans eller separat, för att få en tydlig bild av situationen. Ge support och guidning (litteraturen kan vara användbar). Dokumentera diskussionerna och åtgärderna som vidtagits.

3. Observera situationen och om det är lämpligt så samtala om begreppet vid samlingen då alla barnen är närvarande.

4. Om beteende fortsätter, eller är av tydligare karaktär än tidigare, kontakta föräldrarna.

5.  Skapa en individuell handlingsplan för barn, förskola och föräldrar.

6. Observera och utvärdera progress.